Ekskludert Jehovas vitner-medlem nådde ikke fram i Høyesterett

En kvinne som ble ekskludert fra Jehovas vitner, nådde ikke fram i Høyesterett.

Saken dreier seg om ekskluderingen av Gry Helen Nygård fra Jehovas vitner i 2018 på grunn av påstått seksuell umoral. Nygård har selv sagt at hun ble utsatt for overgrep.

Høyesterett skriver i et sammendrag av avgjørelsen at det følger av religionsfriheten at et vedtak truffet av et trossamfunn med en religiøs begrunnelse, ikke kan settes til side av domstolene utelukkende på det grunnlag at det er sterkt urimelig.

– Domstolsprøvingen må begrenses til å gjelde om grunnleggende krav til forsvarlig saksbehandling var oppfylt, og om vedtaket var bygd på et vesentlig uriktig faktum. Høyesterett kom etter en konkret gjennomgang til at eksklusjonsvedtaket ikke kunne settes til side på noen av disse grunnlagene, skriver landets øverste domstol.

Jehovas vitner krevde at saken ble avvist, men Høyesterett kom fram til at eksklusjonsvedtaket ikke var fullstendig unndratt domstolsprøving.

Høyesterett skriver at det ble lagt vekt på at vedtaket hadde meget store personlige konsekvenser for Nygård. Det fastslås at Jehovas vitner følger en praksis som går ut på at medlemmer i menigheten, også den nærmeste familien, skal unngå å ha kontakt med den som er ekskludert.

Denne avgjørelsen avklarer dermed domstolenes adgang til overprøving av vedtak i et trossamfunn. (NTB)