Koronakommisjonen: Burde skille bedre mellom faglige råd og politikk

Helsedirektoratet og FHI har under pandemien hatt ansvar for å utrede faglige spørsmål og gi råd til Helsedepartementet og regjeringen om ulike smitteverntiltak.

De har levert flere hundre oppdrag, mange av dem om håndteringen av importsmitte.

I sin siste rapport skriver Koronakommisjonen at fagetatene ved flere anledninger har gjort forholdsmessighetsvurderinger av aktuelle tiltak – men at det i varierende grad kommet fram hvilke hensyn fagetatene har tatt i betraktning, utover de rent smittevernfaglige.

“Dette mener vi kan føre til at politikerne som tar den endelige beslutningen, ikke har en tilstrekkelig klar oppfatning av hva som er de smittevernfaglige rådene, og hvilke andre hensyn som ligger til grunn for fagetatenes vurderinger. Dette gir et uklart beslutningsgrunnlag og innebærer en fare for å blande sammen smittevernfaglige hensyn og andre hensyn”, skriver de.

Kommisjonen anbefaler at myndighetene så langt det er mulig, synliggjør ulike hensyn som inngår i helhets- og forholdsmessighetsvurderingene i beslutningsgrunnlagene. De mener helsedepartementet bør utarbeide klarere retningslinjer for rollene og rådgivningsansvaret som Helsedirektoratet og FHI har.